Valgiaraščiai

2017

2017 2sav.

2017 3sav.

 

VAIKŲ MITYBA, MOKESTIS UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR NELANKYMO DIENŲ PATEISINIMAS

 

Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis: HN75: 2010, Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms (2004). Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas darželio virtuvėje. Bendrosios praktikos slaugytoja pagal metų sezoniškumą sudaro perspektyvinį valgiaraštį, kurį tikrina, įvertina Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai. Maisto produktus darželiui teikia UAB „Panevėžio bičiulis“, UAB ,, Sanitex“

               Lopšelis-darželis dalyvauja ES programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo programoje.                    

Mokestis už vaikų maitinimą skaičiuojamas vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2013-03-23 Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-128

                Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amžiaus grupės maitinimosi išlaidų norma.

Tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno),2 (dviejų), 3 (trijų) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

 Grupės pavadinimas

Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

2kartų maitinimo išlaidos

3kartų maitinimo išlaidos

Mokestis

Lt/Eur

Lt/Eur

Lt/Eur

Lt/Eur

Lt/Eur

Lopšelio grupė

1,38/0,40 

2,96/0,86

1,38/0,40

4,34/1,26

5,72/1,66

Darželio grupė

1,56/0,45

3,38/0,98

1,56/0,45

4,94/1,43

6,50/1,88

Priešmokyklinio ugdymo grupė

1,56/0,45

3,38/0,98

1,56/0,45

4,94/1,43

6,50/1,88

Mokestis neskaičiuojamas šiais atvejais ( kai vaikas nelanko įstaigos):

 1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas ( pagal pateisinamus dokumentus);
 2. tėvų kasmetinių atostogų metu ( pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);
 3. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku ( pagal prašymą ir pažymos kopiją)
 4. vasaros metu ( birželio- rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
 5. moksleivių atostogų metu ( pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais ( ne ilgiau 3darbo dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. ( pagal tėvų prašymą)
 6. tėvų nemokamų atostogų ir prastovos metu ar vienam iš tėvų užsiregistravus į darbo biržą ( pagal darbovietės ir Darbo biržos pažymas);
 7. tėvams dirbant/ mokantis pagal kintamą darbo/mokymosi grafiką pateisinamos poilsio dienos ( pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės)
 8. tėvų ligos metu ( parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);
 9. jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesniai nei – 20 C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;
 10. priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.

Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 1,50 Lt/0,43Eur  mokestis įstaigos reikmėms.

Vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 1,50 Lt/0,43Eur  mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 27 d. ( vasario ir gruodžio mėnesiais – iki 25 d.)

 

 MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje lengvatos taikomos vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“ patvirtintu 2013-04-23 Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-128.

 

Eil. Nr.

Mokesčio lengvatos sąlyga

Kompensuojma mokesčio dalis

Pateikiami dokumentai

1.

Vaikams, kuriems nustatytas negalios lygis

100 %

Tėvų prašymas, vaiko negalios pažymėjimo kopija

 2.

Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, jų skyrimo laikotarpiu

100 %

Tėvų prašymas, Socialinės paramos skyriaus pažyma arba pašalpos dar nepaskyrus – Socialinės paramos skyriaus informacinis lapas

 3.

Vaikams iš socialinės rizikos šeimų

100 %

Tėvų prašymas, Vaikų teisių apsaugos skyriaus pažyma( galiojanti 1 metus nuo išdavimo datos)

 4.

Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas pagal LR soc. paramos mokiniams įstatymą

100 %

Socialinės paramos skyriaus pažyma

 5.

Vaikams, turintiems vieną iš tėvų ( kitas - miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas neveiksniu)

50%

Tėvų prašymas, tėvo ar mamos paso kopija. Pagal esamą situaciją:

 • Mirties liudijimo kopija

 • Teismo sprendimo kopija

 6.

Vaikams, jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų ( vaikai iki 18 m. ir vyresni iki 24 m., jei mokosi dieninėse mokyklose arba turi negalią)

50%

Tėvų prašymas, vaikų gimimo liudijimų kopijos, šeimos sudėties pažyma. Jei vaikai nuo 18 m. – pažyma iš mokymo įstaigos( pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn)

 7.

Vaikams, kurių vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje

50%

Tėvų prašymas, pažyma iš mokymo įstaigos( pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn)

 8.

Vaikams, jei vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą

50%

Tėvų prašymas, pažyma iš darbovietės

          Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami pirmą kartą priimant vaiką į ugdymo įstaigą (vėliau kartą per metus iki vasario 1 d.), o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

     

Lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.