„Varpelis“

Panevėžio lopšelis-darželis

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Steigėjas

Steigėjas

Partneriai

Partneriai

,,KREGŽDUČIŲ” GR. VAIKUČIAI IR IU MOKYTOJA AUSTĖJA DALYVAUJA TARPTAUTINIAME PROJEKTE!

INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMŲ

Priešmokyklinis ugdymas privalomas, jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Primename, kad priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie priešmokyklinį ugdymą pradėjo anksčiau, tėvų pageidavimu, kai tais kalendoriais metais vaikui suėjo 5 m. Jei vaikas priešmokyklinį ugdymą pradėjo, kai tais kalendoriniais metais suėjo 6 m., kartojimui jokios išlygos nėra numatytos. Plačiau infografike:

Siekdami tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones, ,,Varpelio” mokytojai vadovaujasi  rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogams  – „Žaismė ir atradimai“. Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialogi­nėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Leidinių rinkinyje siūlomos inovatyvios idėjos vaikų veikloms, kuriose dalyvaudami jie turės galimybę įgyti gebėjimus, svarbius vaikams nuo gimimo iki šešerių metų, dėl kurių susitarta nacionaliniu lygmeniu, rengiant pasiekimų aprašą.

Tyrinėjimo, problemų sprendimo, kūrybingumo, mokėjimo mokytis, aplinkos pažinimo, skaičiavimo ir matavimo, sakytinės ir rašytinės kalbos, technologiniam ikimokyklinio amžiaus ugdymui, emocijų suvokimui ir raiškai bei kitiems gebėjimams plėtoti parengtos atskiros knygelės, kurios pritaikytos pagal amžiaus grupes.

Rinkiniuose daug dėmesio skiriama STEAM, informatinio mąstymo, darnios plėtros ir kitoms sritims ugdyti. Pateikiamos veiklos ir specialiai vaikams sukurtos ugdymo priemonės, padedančios sudėtingus mokslo atradimus padaryti prieinamus ir prasmingus vaikams. Rekomendacijose ikimokyklinio ugdymo pedagogui į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais.

Informuojame, kad Panevėžio svivaldybės taryba patvirtino Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą, kuris įsigalios nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Naujas maitinimo mokestis

DĖMESIO! Nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Dėl nemokamų pietų jiems prašymų teikti nereikia.

→Mūsų įstaiga nuo 2021 m. vasario mėn. iki gruodžio mėn. vykdė aplinkosaugos švietimo projekto ,,Gamtos pažinimas mieso centre” veiklas. Aktyvus įstaigos bendruomenės narių tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas gerino tarpusavio santykius, skatino siekti bendro tikslo – vykdant aplinkosauginę veiklą, ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą bei skatinti gamtos pažinimą, puoselėjimą ir saugojimą įdomioje, palankioje eksperimentuoti, tyrinėti, ieškoti, atrasti, pažinti, aplinkoje. Projektų ir renginių inicijavimas darželio bendruomenei, miesto bei respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenėms, socialiniams partneriams,  padėjo įgyti, gilinti ir plėtoti teisingą požiūrį į aplinkos saugojimo problemas, formuoti aplinkai draugiškas vertybes, skiepyti meilę augalams ir gyvūnams. Š. m. gruodžio 17 d. vyko paskutinė projekto veikla – akcija ,,Papuoškime eglutę nykštukais”. Nykštukus iš antrinių žaliavų gamino vaikai, tėveliai ir darbuotojai. Buvo papuošta kiemo eglutė. 

Perspektyvoje planuojama projektą tęsti kuriant nauja sedukacines erdves darželio kieme, integruoti STEAM veiklas  tiriant gamtinę aplinką ir  atrasti gamtos saugojimo ir tausojimo galimybes, pagal galimybes aktyviau bendradarbiauti su socialiniais partneriais. 

Rugsėjo 21 d. mūsų darželį aplankė ornitologas Gediminas Petkus.  Ugdytiniai dalyvavo pamokėlėje ,,Paukščiai šalia mūsų”. Tai viena iš įstaigos vykdomo projekto ,,Gamtos pažinimas miesto centre”, veiklų. Ornitologas vaizdžiai papasakojo vaikams apie sparnuočius. Mažieji sužinojo kokie paukščiai gyvena šalia mūsų – Lietuvoje, darželio teritorijoje, kokius lizdus suka, kokie inkilėliai tinkami skirtingoms paukščių rūšims, kada ir kodėl išskrenda į šiltuosius kraštus. Vaikai klausėsi, stebėjo, akimis ieškojo medžiuose striksinčių zylučių, smilginių strazdų, varnėnų, karvelių.  Žiūronų ir teleskopo pagalba sparnuočius galėjo apžiūrėti iš arčiau. Ornitologas Gediminas stebėjosi, jog ,,Varpelio“ teritorijoje gyvena tiek daug įvairių paukščių. O mūsų sparnuotieji kaimynai, lyg žinodami, kad svečiuose lankosi ornitologas, tik suko ir suko ratus virš galvų.

 

Darželis įsigijo svečio atvežtą edukacinį tentą apie sparnuočius. Tente vaizduojami paukščiai. Prie paukščių nuotraukų yra pateikti QR kodai. Juos nuskaičius telefonu, galima girdėti pasirinkto paukščio giesmelę. Vaikai gali mokytis pažinti ne tik paukščius ir jų giesmes, bet ir spalvas, raideles ir pan.