Mokestis už maitinimą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Naujas maitinimo mokestis

VAIKŲ MITYBA ĮSTAIGOJE:

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

SAM-vaikų-maitinimo-organizavimo-aprašas

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas įstaigos virtuvėje.

Maisto produktus  teikia UAB „Panevėžio bičiulis“ ir UAB ,,Panevėžio Citma”

Lopšelis-darželis ,, Varpelis” dalyvauja ES programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo programoje.

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

Valgiaraščiai

I  SAVAITĖ  valgiaraštis grupėms

II SAVAITĖ  valgiaraštis grupėms

III SAVAITĖ valgiaraštis grupėms

MOKESTIS UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ SKAIČIUOJAMAS,

Vadovaujantis  2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TSP-311  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO,

Mokestis už darželį nuo 2020 m. sausio 1d.

 Grupės pavadinimas Pusryčiai Pietūs Vakarienė 2kartų maitinimo išlaidos 3kartų maitinimo išlaidos
Mokestis EUR EUR EUR EUR EUR
Lopšelio grupė 0,48  1,03 0,44 1,51 1,99
Darželio grupė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26
Priešmokyklinio ugdymo grupė 0,54 1,18 0,54 1,72 2,26


 MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje lengvatos taikomos vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“ patvirtintu  2014 m. spalio 23 Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1- 312 (2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-305 redakcija)

Eil. Nr. Mokesčio lengvatos sąlyga Kompensuojama mokesčio dalis Pateikiami dokumentai
1. Vaikams, kuriems nustatytas negalios lygis 100 % Tėvų prašymas, vaiko negalios pažymėjimo kopija
2. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams socialinės pašalpos, skyrimo metu 100 % Tėvų prašymas, Socialinės paramos skyriaus pažyma arba pašalpos  dar nepaskyrus – Socialinės paramos skyriaus informacinis lapas
3. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų 100 % Tėvų prašymas, Vaikų teisių apsaugos skyriaus pažyma( galiojanti 1 metus nuo išdavimo datos)
4. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą 100 % Tėvų prašymas, Socialinės paramos skyriaus pažyma
5. Vaikams, turintiems vieną iš tėvų ( kitas – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas neveiksniu) 50% Tėvų prašymas, tėvo ar mamos paso kopija. Pagal esamą situaciją:

  • Mirties liudijimo kopija
  • Teismo sprendimo kopija
6. Vaikams, jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų ( vaikai iki 18 m. ir vyresni iki 24 m., jei mokosi dieninėse mokyklose arba turi negalią) 50% Tėvų prašymas, vaikų gimimo liudijimų kopijos, šeimos sudėties pažyma. Jei vaikai nuo 18 m. – pažyma iš mokymo įstaigos( pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn.)
 7. Vaikams, kurių  vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje 50% Tėvų prašymas, pažyma iš mokymo įstaigos( pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn. )
 8. Vaikams, jei vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą 50% Tėvų prašymas, pažyma iš darbovietės

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu lengvatai gauti priimant į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Tokiu atveju lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo iki dokumento lengvatai taikyti galiojimo termino pabaigos.

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kiekvienais kalendoriniais metais kartą per metus iki vasario 1 d.

Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.