INFORMACIJA APIE VAIKŲ MAITINIMĄ

PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VARPELIS“

Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis higienos normomis,

Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms,

Rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų ir energijos normomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 (2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-836 redakcija)

Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ( suvestinė redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną, maistas gaminamas darželio virtuvėje.

Maisto produktus darželiui tiekia:

1. UAB „Panevėžio bičiulis“ (mėsa, bakalėja, pieno produktai, duonos gaminiai, žuvis) įmonės kodas 147483343, Marijonų g. 25, Panevėžys.
2. UAB „Panevėžio citma“ (vaisiai, daržovės), įmonės kodas 148512068, Smėlynės g. 112, Panevėžys.

Įstaiga dalyvauja ES programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo programoje.

Vaikų maitinimo ir higienos administratorius sudaro 15 darbo dienų valgiaraštį: 1–3 savaičių valgiaraštį:

1 SAVAITĖ – 1 savaitė

2 SAVAITĖ – 2 savaitė (1)

3 SAVAITĖ – 3savaitė(1)

15 dienų valgiaraštis 1-3 m

15 dienų valgiaraštis 4-7m

Už vaikų maitinimo organizavimą darželyje atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė I. K. tel. (8 45) 43 11 96

Aktualūs kontaktai:

  • Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Adresas: Respublikos g. 68, Panevėžys, 35158, tel. nr. (8 45) 46 32 81

  • Panevėžio apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Adresas: Panevėžio r., Pažagienių k., 36221, tel. Nr. (8 45) 43 13 12

Mokestis už maitinimą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

VAIKŲ MITYBA ĮSTAIGOJE:

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ , NUSTATYMO TVAROS APRAŠAS

Panevėžio lopšelio-darželio „Varpelis“vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (1)

Vaikų-maitinimo-organizavimo-tvarkos-aprašas (suvestinė-redakcija-2023-01-01 – 2026-08-31)

VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

SAM vaikų maitinimo organizavimo aprašas

VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

MOKESTIS UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ SKAIČIUOJAMAS

Vadovaujantis  2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. TSP-311  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU NR. 1-312, PAKEITIMO

Mokestis už darželį nuo 2023m. sausio 1 d.

 Grupės pavadinimas Pusryčiai Pietūs Vakarienė 2kartų maitinimo išlaidos 3kartų maitinimo išlaidos
Mokestis EUR EUR EUR EUR EUR
Lopšelio grupė 0,68  1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio grupė 0,77 1,68 0,77 2,45 3,22
Priešmokyklinio ugdymo grupė 0,77

(0,77+0,55)

Nemokami

pusryčiai

1,68

(1,68+0,80)

Nemokami

pietūs

0,77 2,45 3,22

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje lengvatos taikomos vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu  2014 m. spalio 23 Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1- 312 (2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-305 redakcija)

Eil. Nr. Mokesčio lengvatos sąlyga Kompensuojama mokesčio dalis Pateikiami dokumentai
1. Vaikams, kuriems nustatytas negalios lygis 100 % Tėvų prašymas, vaiko negalios pažymėjimo kopija
2. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams socialinės pašalpos, skyrimo metu 100 % Tėvų prašymas, Socialinių reikalų skyriaus pažyma arba pašalpos  dar nepaskyrus – Socialinių reikalų skyriaus informacinis lapas
3. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų 100 % Tėvų prašymas, Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos
skyriaus) pažyma (galiojanti 1 metus nuo išdavimo datos)
4. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą 100 % Tėvų prašymas, Socialinių reikalų skyriaus pažyma
5. Vaikams, turintiems vieną iš tėvų ( kitas – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas neveiksniu) 50 % Tėvų prašymas, tėvo ar mamos paso kopija. Pagal esamą situaciją:

  • Mirties liudijimo kopija
  • Teismo sprendimo kopija
6. Vaikams, jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 m. ir vyresni iki 24 m., jei mokosi dieninėse mokyklose arba turi negalią) 50 % Tėvų prašymas, vaikų gimimo liudijimų kopijos, šeimos sudėties pažyma. Jei vaikai nuo 18 m. – pažyma iš mokymo įstaigos               (pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn.)
 7. Vaikams, kurių  vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje 50 % Tėvų prašymas, pažyma iš mokymo įstaigos           (pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn.)
 8. Vaikams, jei vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą 50 % Tėvų prašymas, pažyma iš darbovietės

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu lengvatai gauti priimant į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Tokiu atveju lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo iki dokumento lengvatai taikyti galiojimo termino pabaigos.

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kiekvienais kalendoriniais metais kartą per metus iki vasario 1 d.

Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.