Valgiaraščiai

I  SAVAITĖ  valgiaraštis grupėms 1

II SAVAITĖ  valgiaraštis grupėms 2

III SAVAITĖ valgiaraštis grupėms 3

VAIKŲ MITYBA, MOKESTIS UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR NELANKYMO DIENŲ PATEISINIMAS

Darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-769 ir 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo NR. V-998 redakcija) patvirtintu „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“.

Vaikai maitinami 3 kartus dienoje, maistas gaminamas įstaigos virtuvėje.

Maisto produktus  teikia UAB „Panevėžio bičiulis“ ir UAB ,,Panevėžio Citma”

Lopšelis-darželis ,, Varpelis” dalyvauja ES programoje „Pienas vaikams“ ir Vaisių vartojimo skatinimo programoje.

Mokestis už vaikų maitinimą skaičiuojamas vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“ patvirtintu   Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo  patvirtinto   Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312, pakeitimu.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti ir nemaitinami. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amžiaus grupės maitinimosi išlaidų norma.

Tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno),2 (dviejų), 3 (trijų) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

 Grupės pavadinimas Pusryčiai Pietūs Vakarienė 2kartų maitinimo išlaidos 3kartų maitinimo išlaidos
Mokestis EUR EUR EUR EUR EUR
Lopšelio grupė 0,40   0,86 0,40 1,26 1,66
Darželio grupė 0,45 0,96 0,45 1,43 1,88
Priešmokyklinio ugdymo grupė 0,45 0,96 0,45 1,43 1,88

 

Mokestis neskaičiuojamas šiais atvejais ( kai vaikas nelanko įstaigos):

vaiko ligos metu už sirgtas dienas ( pagal pateisinamus dokumentus);tėvų kasmetinių atostogų metu ( pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);

  • tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku ( pagal prašymą ir pažymos kopiją)
  • vasaros metu ( birželio- rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
  • moksleivių atostogų metu ( pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais ( ne ilgiau 3darbo dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. ( pagal tėvų prašymą)
  • tėvų nemokamų atostogų ir prastovos metu ar vienam iš tėvų užsiregistravus į darbo biržą ( pagal darbovietės ir Darbo biržos pažymas);
  • tėvams dirbant/ mokantis pagal kintamą darbo/mokymosi grafiką pateisinamos poilsio dienos ( pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės)
  • tėvų ligos metu ( parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);
  • jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesnei nei – 20 C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;
  • priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.

 

 

Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 0,43 EUR mokestis įstaigos reikmėms.

Vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 0,43 EUR mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 22 d.


 MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje lengvatos taikomos vadovaujantis „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu“ patvirtintu  2014 m. spalio 23 Panevėžio m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1- 312 (2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-305 redakcija).

Eil. Nr. Mokesčio lengvatos sąlyga Kompensuojama mokesčio dalis Pateikiami dokumentai
1. Vaikams, kuriems nustatytas negalios lygis 100 % Tėvų prašymas, vaiko negalios pažymėjimo kopija
2. Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikams socialinės pašalpos, skyrimo metu 100 % Tėvų prašymas, Socialinės paramos skyriaus pažyma arba pašalpos  dar nepaskyrus – Socialinės paramos skyriaus informacinis lapas
3. Vaikams iš socialinės rizikos šeimų 100 % Tėvų prašymas, Vaikų teisių apsaugos skyriaus pažyma( galiojanti 1 metus nuo išdavimo datos)
4. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas pagal LR socialinės paramos mokiniams įstatymą 100 % Tėvų prašymas, Socialinės paramos skyriaus pažyma
5. Vaikams, turintiems vieną iš tėvų ( kitas – miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, teismo pripažintas neveiksniu) 50% Tėvų prašymas, tėvo ar mamos paso kopija. Pagal esamą situaciją:

  • Mirties liudijimo kopija
  • Teismo sprendimo kopija
6. Vaikams, jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų ( vaikai iki 18 m. ir vyresni iki 24 m., jei mokosi dieninėse mokyklose arba turi negalią) 50% Tėvų prašymas, vaikų gimimo liudijimų kopijos, šeimos sudėties pažyma. Jei vaikai nuo 18 m. – pažyma iš mokymo įstaigos( pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn.)
 7. Vaikams, kurių  vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje 50% Tėvų prašymas, pažyma iš mokymo įstaigos( pateikiama – rugsėjo ir vasario mėn. )
 8. Vaikams, jei vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą 50% Tėvų prašymas, pažyma iš darbovietės

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kartu su prašymu lengvatai gauti priimant į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu. Tokiu atveju lengvata taikoma nuo kitos dienos po prašymo pateikimo iki dokumento lengvatai taikyti galiojimo termino pabaigos.

Dokumentai, pagal kuriuos taikomos lengvatos, pateikiami kiekvienais kalendoriniais metais kartą per metus iki vasario 1 d.

Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.