STEAM – tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą orientuotas mokymo metodas. Taikant STEAM metodą vaikų gebėjimai yra lavinami šiose srityse:

 • gamtos mokslų – (S)cience,
 • technologijų – (T)echnology,
 • inžinerijos – (E)ngineering,
 • meno – (A)rts,
 • matematikos – (M)ath.2

Eksperimentuodami vaikai:

 • tobulina savo mąstymo įgūdžius;
 • kalbai argumentuotai;
 • samprotauja ir diskutuoja;
 • sprendžia problemas;
 • atsirenka patikimą informaciją nuo nepatikimos;
 • sutelkia dėmesį;
 • lavina pagrindinius pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, uoslę, skonį;
 • stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

2023-2024 M. M. 

,,Voveriukų” gr. STEAM veiklos

,,Kiškučių” gr. STEAM veiklos

,,Kregždučių” gr. STEAM veiklos

STEAM veikla ,,Rudens vaikai”

,,Boružiukų” gr. STEAM veiklos

 

STEAM UGDYMO STIPRINIMO VEIKSMŲ PLANAS

2023 M.

Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę, skatinant vaikų susidomėjimą STEAM sritimis: gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika.

               Uždaviniai:

 1. Kurti skatinančią pažinti, tyrinėti, eksperimentuoti STEAM aplinką.
 2. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM dalykų ugdymo srityje.
 3. Organizuoti patirtinį ugdymą taikant inovatyvius veiklos būdus ir metodus.
 4. Skatinti mokytojus dalintis sukaupta patirtimi.
 5. Pildyti STEAM erdves grupėse.
 6. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais STEAM dalykų ugdymo srityje.

2023 m. STEAM VEIKLOS PLANAS

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ įgyvendinamas STEAM stiprinimo veiksmų planas

2021-10-11_17.44_steam veiksmų planas

Tikslas:

                      Stiprinti  STEAM ugdymo metodo integravimą į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Uždaviniai:

 1. Skatinti ugdytinių susidomėjimą patyriminėmis STEAM veiklomis, siūlant gamtos mokslų, inžinerinių, technologinių ir matematinių užsiėmimų, integruojant jas į bendrąjį ugdymo procesą.
 2. Ugdyti vaikų problemų sprendimo, tyrinėjimo, kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis kompetencijas, pasitelkiant STEAM veiklas.
 3. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM mokslų srityse.