LR ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“

NUTARIMAS  DĖL VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

LR IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS

LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMO NR. XIII-198 7, 8, 14 STRAIPSNIŲ IR 5 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LR ŠMSM IR SAM ĮSAKYMAS DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

LR ŠMSM ĮSAKYMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOS VIDAUS AUDITO METODIKOS TVIRTINIMO

LR ŠMSM ĮSAKYMAS DĖL PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSO PATVIRTINIMO

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN2016 ,,ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI

SAM ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 SAM ĮSAKYMAS DĖL 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMOĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO MIESTO IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ VAIKŲ REGISTRACIJOS IR EILIŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. VASARIO 2 D. ĮSAKYMU NR. A-84(4.1E), PAKEITIMO

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS 2020-05-28 Nr. 1-163

VAIKŲ, ATVYKUSIŲ IŲ UKRAINOS FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS_

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO ( MOBINGO) TVARKOS APRAŠAS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAI

DĖL PEDAGOGŲ DALINIŲ KELIONĖS Į DARBĄ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO tvarkos aprašas

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/870d7f02021911edbfe9c72e552dd5bd